L.F.C.Mees

Levende metalen

Verwantschap van mens en metaal

Voorwoord

In een van zijn brieven uit ItaliŽ, schreef Goethe dat het niet zozeer in zijn bedoeling lag zoveel mogelijk nieuwe feiten te ontdekken, dan wel datgene wat hij van vroeger kende, op zijn manier te leren zien.

Wat in de wetenschap op een bepaald tijdstip als absoluut zeker aangenomen wordt, kan enige tijd later weer onjuist bevonden worden. Dit werpt een licht op de wijze waarop onze wetenschap tot stand komt. Er worden steeds meer feiten verzameld; wij gaan steeds meer dingen ontdekken. De aanvechtbare uitspraken ontstaan slechts, omdat wij de dingen niet alleen zien, maar ook bezien, d.w.z. wij denken er over na, wij vormen ons denkbeelden en deze hebben maar al te vaak een tijdelijke waarde. Men kan dezelfde feiten ook in een heel ander licht beschouwen.

Een van mijn vrienden zei onlangs: 'je moet bij jou op een rijdende tram springen'! Dit betekent hier dat van de lezer gevraagd wordt in een voor hem onbekende richting een eindweegs mee te rijden.

De inhoud van dit werkje volgt niet de gangbare gedachten over het ontstaan van de materie en vooral niet die over de evolutie van de mens. Er zijn in deze tijd verschillende onderzoekers, die trachten deze evolutie niet van het materialistische standpunt uit te bezien, doch die de oorsprong van de mens in een geestelijker stadium zoeken, dat zich langzamerhand naar het aardse bestaan toe ontwikkeld heeft.

Eenzelfde gedachtegang wordt hier ook voor de metalen ontwikkeld. Daarbij zal blijken, dat er een verrassend verband gevonden kan worden tussen het mensenwezen en de metalen-wereld, wat hun oorsprong betreft, hetgeen ook in de techniek (in de dagelijkse omgang van de mens met deze metalenwereld) tot uitdrukking komt.

Indrukken en waarnemingen uit het dagelijkse leven gaven de impuls tot dit boekje, zij vormen dan ook het uitgangspunt van de hier gegeven beschouwingen. De vorm waarin zij worden gepresenteerd is gebaseerd op lezingen die ik hield in vele landen van Europa, Zuid-Afrika en Amerika over het onderwerp 'metaal en mens'.