Colofon

Over deze digitale uitgave

Deze pagina's zijn een digitale weergave van het boek uit 1969. In opdracht van de stichting die zorg draagt voor de geestelijke nalatenschap van Leen Mees wordt het gehele werk van de auteur stap voor stap omgezet voor gebruik op de computer.

Dit is het vierde boek dat op deze wijze bewerkt is. Eerder verschenen:

 

 
HTML van Wilfried Nauta Webdesign: www.wilfriednauta.nl 


Hosting door AntroVista: www.antrovista.com  


Website 'Leen Mees, leven en werk', met overzicht van alle digitale boeken: www.antrovista.com/leenmees

 

Omslagtekst van de oorspronkelijke uitgave

De arts-auteur geeft een ongebruikelijk beeld van de rol die metalen spelen in het leven van de mens.

Hij toont dat naast de gangbare, sterk technisch gerichte kijk op metalen, ook een geheel andere benadering mogelijk is. Zo geeft hij hier eigen, voor ieder na-te-denken en waar-te-nemen karakteristieken van de voornaamste metalen en van de rol die zij spelen in ons leven.

 

L.F.C. Mees
Levende metalen
Verwantschap van mens en metaal

Uitgeverij Vrij Geestesleven - Zeist

Naar de tweede druk
ISBN 90 6038 058 4

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

wilfried nauta webdesign - AntroVista