menu
Het citaat van de dag

Verzorgd door Renée Zeylmans († 16 februari 2018)


Christus wijst het volk op bepaalde hoogst belangrijke feiten in het wereldgebeuren en de ontwikkeling van de mensheid door middel van gelijkenissen, door middel van beelden; dit wordt immers ook in het evangelie naar Marcus zo grandioos en eenvoudig verteld. En dan wordt er gezegd: wanneer hij met zijn naaste leerlingen alleen was, legde hij hun deze beelden uit. Bij Marcus wordt ons hiervan ook een keer een bijzonder voorbeeld gegeven, hoe tot het volk in beelden wordt gesproken en hoe dit daarna wordt uitgelegd aan de naaste leerlingen.

”En hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen, en hij zeide tot hen in zijn onderwijs: Hoort, Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde bij het zaaien, dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertig-, zestig- en honderdvoud toe. En hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.

En toen hij (met hen) alleen was, vroegen zij die in zijn omgeving waren met de twaalf, hem naar de gelijkenissen.” (Marcus: 4:2-10)

En zo spreekt hij tot zijn naaste leerlingen:

”De zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg. En evenzo zijn, die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die zodra zij het woord horen, het terstond met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik; wanneer later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, komen zij terstond ten val. En een ander deel zijn degenen, die in dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud.” (Marcus 4: 14-20)

Hier wordt ons volledig weergegeven hoe Christus Jezus onderwees. Hij droeg de filosofie van de hemel naar de aarde, omdat hij een beroep deed op het gewone aardse verstand.

(…) Hoe stond nu Christus Jezus tegenover zijn leerlingen? Tegenover het volk stond hij anders, dit onderwees hij in gelijkenissen, maar zijn leerlingen, degenen die hem na stonden, legde hij de gelijkenissen uit door hun te vertellen wat zij konden inzien, wat rechtstreeks voor het menselijk verstand toegankelijk was.

 
Rudolf Steiner, 18 september 1912

GA 139. Das Markus-Evangelium (Het evangelie naar Marcus Esoterische achtergronden, uitgeverij Vrij Geestesleven)


meer citaten

Adressen en bronnen

Renée Zeylmans

Overleden op 16 februari 2018

Nearchus CV

Uitgeverij voor Sociale Driegeleding

Postbus 387

9400 AJ Assen

0592 408 989

www.nearchus.nl

Uitgeverij Pentagon

Vertalingen van Rudolf Steiner, opvoeding en vrijeschoolpedagogie

Weteringschans 54-a

1017 SH Amsterdam

020 622 7679

www.uitgeverijpentagon.nl

Stichting Rudolf Steiner Vertalingen

'Werken en Voordrachten' in het Nederlands

Boswachtersveld 203

7327 JS Apeldoorn

www.steinervertalingen.nl