menu

Privacybeleid van Stichting AntroVista 

Servicepagina 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting AntroVista verwerkt van haar gebruikers. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting AntroVista
Bitse 3
9406 EG Assen
Kamer van Koophandel nr. 818027319

De website wordt in opdracht van Stichting AntroVista beheerd door Wilfried Nauta:

2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw vermelding(en) in de website van Stichting AntroVista worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. naam- en adresgegevens
  2. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  3. toegangs - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)
  4. IP-nummers
  5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals b.v. social media accounts

2.2 Stichting AntroVista verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende diensten:

Adressengids
De persoonsgegevens die u aanbiedt voor vermelding in onze adressengids, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt. De (bedrijfs)naam van uw initiatief, adresgegevens en e-mailadres zijn verplicht voor een vermelding; telefoonnummers en website zijn optioneel.

Opgave van persoonlijke contactgegevens (naam en e-mailadres) is verplicht, maar uitsluitend bedoeld om u te kunnen informeren over de status van uw vermelding.

Agenda
Als u een bericht in de agenda plaatst, worden de persoonsgegevens die u daarbij aanbiedt alleen voor dat doel gebruikt. Voor de weergave in de agenda zijn persoonsgegevens optioneel, uitgezonderd de plaatsnaam en de postcode van de locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt.

Opgave van persoonlijke contactgegevens (naam en e-mailadres) is verplicht, om u te kunnen informeren over de status van uw bericht; deze persoonlijke contactgegevens worden niet gepubliceerd.

In een agendabericht en in voor publicatie bij het agendabericht aangeboden afbeeldingen en informatiebestanden, kunnen ook persoonsgegevens voorkomen. U bent daar als aanbieder van het agendabericht uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor. Persoonsgegevens van derden zijn zonder toestemming van de betrokkenen niet toegestaan.

Een agendabericht wordt weergegeven op de website van AntroVista en -indien van toepassing- ook op de website(s) van andere deelnemer(s) aan de gezamenlijke antroposofische agenda. Weergave op de sites van andere deelnemers vindt plaatst d.m.v. een iframe of een xml-stream.

Klik hier de actuele lijst van deelnemers...

Prikbord
Als u een prikbordbericht of een reactie op het elektronische prikbord plaatst, worden de door u opgegeven naam en e-mailadres bij het bericht geplaatst. Uw IP-nummer wordt bij het bericht opgeslagen, maar niet in de site getoond.

In het geplaatste bericht of reactie, of in de afbeeldingen die bij het bericht geplaatst worden, kunnen ook persoonsgegevens voorkomen. De aanbieder van een bericht of reactie is daar uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor. Persoonsgegevens van derden zijn zonder toestemming van de betrokkenen niet toegestaan.

Het elektronische prikbord van Stichting AntroVista wordt d.m.v. een iframe ook weergegeven op een aantal andere antroposofische sites.

Actuele lijst van andere websites die het prikbord tonen, klik hier...

Nieuwsrubriek
Als u reageert op een nieuwsbericht wordt de door u opgegeven naam bij uw reactie geplaatst. U bent bij het plaatsen van een reactie verplicht om ook een geldig e-mailadres op te geven; dit wordt niet in de site getoond, maar uitsluitend door Stichting AntroVista gebruikt om met u te communiceren over de status van uw reactie.

Bij het plaatsen van een reactie kunt u aangeven dat u via e-mail geattendeerd wilt worden wanneer er nieuwe reacties bij het betreffende bericht geplaatst worden. Deze functie kunt u bij iedere verzonden attendering uitschakelen.

Doorsturen per e-mail (tell-a-friend)
Met de tell-a-friend-functie kunt u prikbord-, agenda- en nieuwsberichten en andere content van de website van AntroVista doorsturen naar een bekende. De namen en e-mailadressen die u daarbij moet opgeven, worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Ecards
Via de website van AntroVista kunt u elektronische ansichtkaarten versturen. Alle door u opgegeven (persoons)gegevens, worden uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Algemeen
Namen en e-mailadressen die u in de website van Stichting AntroVista opgeeft, worden door ons gebruikt voor contact met u in verband uw vermelding(en) in de website, en voor het afhandelen van vragen en andere informatie die u aan ons doorgeeft. Alleen als u gebruik maakt van de hierboven genoemde diensten, wordt ook uw IP-nummer bij de betreffende dienst opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de aangeboden diensten te kunnen waarborgen.

Logfiles
Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen bepaalde (technische) gegevens worden opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. uw IP-nummer, de naam van uw browser en besturingssysteem. Deze logfiles zijn noodzakelijk voor de beveiliging en de verdere ontwikkeling van onze diensten. Alleen als u gebruik maakt van de hierboven genoemde diensten, is uw IP-nummer eventueel aan die diensten te verbinden.

3. Bewaartermijnen

Adressengids
Stichting AntroVista verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Op uw verzoek zal uw vermelding in de adressengids binnen maximaal een werkdag worden aangepast of verwijderd.

Agenda
Agendaberichten worden opgeslagen tot maximaal een jaar na het begindatum van de betreffende activiteit. Na de begindatum van de activiteit wordt het bericht alleen nog via de zoekfunctie bij de agenda getoond. Op verzoek van de aanbieder van het bericht, zal het betreffende bericht binnen maximaal een werkdag worden aangepast of verwijderd.

Prikbord
Bij het plaatsen van een prikbordbericht of -reactie ontvangt de aanbieder ervan een link naar een persoonlijke servicepagina op de site van AntroVista. Daar heeft hij de mogelijkheid zijn eigen berichten en reacties zelf te verwijderen van het prikbord. Prikbordberichten en –reacties worden uiterlijk drie maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Nieuwsrubriek
Nieuwsberichten en de reacties daarop, worden maximaal een jaar bewaard en daarna automatisch verwijderd. Op uw verzoek kan een reactie ook eerder worden verwijderd. Stichting AntroVista houdt zich echter het recht voor om de inhoud van uw reactie geanonimiseerd te behouden, indien dit noodzakelijk is om de gesprekslijn in de reacties te kunnen volgen.

Doorsturen per e-mail
Voor uw en onze veiligheid worden de persoonsgegevens bij het gebruik van deze functie opgeslagen in een logfile. Deze logfile wordt na uiterlijk een week automatisch verwijderd.

Ecards
Elektronische ansichtkaarten worden tot drie weken na het versturen opgeslagen. Een ontvanger heeft in deze drie weken gelegenheid om de ecard te lezen. Daarna wordt de betreffende ecard inclusief alle persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Logfiles
De logfiles met (technische) gegevens worden niet langer dan 36 uur bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Overig
Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting AntroVista passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens worden in een SSL-beschermde omgeving verwerkt.

4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens vindt grotendeels in een geautomatiseerde omgeving plaats. Door de medewerkers Stichting AntroVista wordt iedere wijziging of toevoeging echter ook persoonlijk door een medewerker gecontroleerd. Deze controles vinden minimaal eens per dag plaats (in de praktijk vele malen per dag).

4.2.1 Berichten en reacties op het elektronische prikbord worden direct zichtbaar na het plaatsen en achteraf gecontroleerd door een medewerker. Indien een bericht of reactie niet voldoet aan de policy van het prikbord, wordt het direct verwijderd.

4.2.2 Gegevens voor de adressengids en voor de agenda worden pas geplaatst na controle door een medewerker.

4.2.3 Reacties in de nieuwsrubriek worden direct geplaatst en achteraf gecontroleerd door een medewerker. Reacties die niet voldoen aan de policy van de nieuwsrubriek worden verwijderd.

4.3.4. De service van 'doorsturen per e-mail' en de elektronische ansichtkaarten vindt geautomatiseerd plaats en wordt achteraf gecontroleerd door een medewerker.

4.3 De site van Stichting AntroVista beschikt over een geavanceerd beveiligingssysteem, dat voortdurend doorontwikkeld wordt. Pogingen tot hacking en ander misbruik worden door dit systeem direct gemeld aan de beheerder van de website. Die zorgt zo snel mogelijk voor passende maatregelen.

4.4 E-mailadressen bij vermeldingen in de adressengids, de agenda en het prikbord zijn extra beveiligd en kunnen door gebruikers slechts beperkt worden opgevraagd.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Als u een vermelding in de adressengids heeft, krijgt u de beschikking over een beveiligde persoonlijke servicepagina. Op die pagina ziet u al uw gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarop zelf de gegevens voor uw adresvermelding aanpassen of een verzoek tot verwijdering doorgeven. Uw wijzigingen worden binnen een werkdag gecontroleerd en uitgevoerd, waarna u een bevestiging daarvan ontvangt per e-mail.

5.2 Als u een bericht in de agenda heeft geplaatst, kunt u ons per e-mail of via het foutmeldingsformulier verzoeken het bericht te wijzigen of te verwijderen. Uw verzoek worden binnen een werkdag gecontroleerd en uitgevoerd, waarna u een bevestiging daarvan ontvangt per e-mail.

5.3 Als u een bericht of reactie op het elektronische prikbord heeft geplaatst, krijgt u de beschikking over een beveiligde persoonlijke servicepagina, waarmee u desgewenst uw berichten en reacties van het prikbord kunt verwijderen.

5.4 Als u een reactie op een nieuwsbericht heeft geplaatst, kan die reactie op uw verzoek worden verwijderd (foutmeldingsformulier of ). Stichting AntroVista houdt zich echter het recht voor om de inhoud van uw reactie geanonimiseerd te behouden, namelijk in het geval dit noodzakelijk is om de gesprekslijn in de reacties te kunnen volgen.

5.5 Via de administratie van Stichting AntroVista (foutmeldingsformulier of ) kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting AntroVista zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een werkdag na ontvangst hierover informeren

5.6 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.7 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stichting AntroVista uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van Stichting AntroVista: .

5.8 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie:

6. Verwerkers

6.1 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting AntroVista gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. De verwerkers zorgen voor een passende beveiliging tegen verlies, wijziging, aantasting en onrechtmatige kennisname. De verwerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

6.2 De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 17 mei 2018]